NEA-PLAST
plastové okná
Údržba

Na plastové okno ako súčasť stavebného diela sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenia a poškodené miesta ihneď opraviť.
Gumové tesnenie treba 1x ročne umyť saponátom a natrieť silikónovým olejom. Týmto spôsobom sa zabezpečí dlhá životnosť a funkčnosť tesniacich častí. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou.
Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkovinou, maltou a pod.
Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo-sklopného kovania (OS) pre plastové okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:
 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla.
 • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.


 • Záručný a pozáručný servis

  Vašim partnerom pre uplatnenie reklamácie je obchodné zastúpenie, u ktorého ste okná Nea-plast s.r.o. objednali a realizovalo montáž okien.
  1. Všeobecné ustanovenia
  1.1.Oprávnenými osobami podľa týchto Záručných podmienok sú spotrebitelia, ktorí užívajú výrobky spoločnosti Nea-plast s.r.o.
  1.2.Dodávateľom sa na účely týchto Záručných podmienok rozumie obchodný zástupca, ktorý dodáva a montuje výrobky Nea-plast s.r.o. konečnému užívateľovi.
  1.3.Výrobkami sa na účely týchto Záručných podmienok rozumejú všetky výrobky Nea-plast s.r.o. ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové.
  2. Záruka a záručná doba
  2.1. Záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia. Podľa Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.
  2.2. Záručná doba, počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v zmluve o dielo, alebo v cenovej ponuke. Začína plynúť od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi.
  3. Spôsob vybavenia reklamácie
  v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody
  3.1. Dodávateľ podľa vlastného uváženia zabezpečí odstránenie reklamovanej chyby:
 • bezplatnou opravou, ak sú reklamované chyby opraviteľné.
 • bezplatnou demontážou chybného výrobku (jeho dielu) a bezplatným dodaním a montážou náhradného výrobku (jeho dielu).

 • 3.2. Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obchodných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.
  3.3. Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi zistenú chybu oznámiť písomne bez zbytočného odkladu a pri reklamácii predložiť platný originál faktúry alebo príjmový pokladničný blok a tento záručný list.
  4. Záruka sa nevzťahuje
  na poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
  Tieto Záručné podmienky sú vo forme Záručného listu súčasťou odovzdávacieho protokolu, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania okien do užívania a potvrdeným dátumom a podpisom obchodným zástupcom.

  VYHLÁSENIE O ZHODE
  NEA-PLAST s.r.o.
   
  Prevádzka a sídlo:
  Kračanská cesta 40
  Dunajská Streda
  929 01
  Tel.: +421 31 552 75 13
  Fax: +421 31 552 75 15
  Mobil: +421 907 989 530
  E-mail: nea-plast@nea-plast.sk 
  NEA-PLAST s.r.o. @2016 Všetky práva vyhradené